Deze website is eigendom van en wordt beheerd door VisitOnWeb bvba, BE 0894 404 534.

Contactgegevens:
VisitOnWeb sprl
42 Avenue Léon Houyoux
1160 Bruxelles
[email protected]

Het enkele feit dat een gebruiker deze website gebruikt, houdt in dat hij de volgende gebruiksvoorwaarden volledig en onherroepelijk accepteert. VisitOnWeb behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden gepubliceerd op de website en worden automatisch van kracht na publicatie. Het doel van deze Voorwaarden is het definiëren van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen Gebruikers en VisitOnWeb. Deze Voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst voor onbepaalde tijd vanaf de aanvaarding door de Gebruiker van dit Contract. De Gebruiker verbindt zich ertoe tijdens elk van zijn bezoeken aan de Site zich aan deze voorwaarden te houden zonder enig voorbehoud. Bijgevolg erkent de Gebruiker de Voorwaarden te hebben gelezen en stemt hij ermee in gebonden te zijn aan deze bepalingen.

Toegang tot services
De gebruiker moet volledige rechtsbevoegdheid hebben. In het geval dat de Gebruiker minderjarig is, moet hij de voorafgaande toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers hebben verkregen in overeenstemming met wettelijke en reglementaire bepalingen. Als de gebruiker de site bezoekt namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, is hij niettemin persoonlijk gebonden aan deze overeenkomst.

Gebruiksvoorwaarden van e-Signature.eu
Het is verboden om de website e-Signature.eu op een geautomatiseerde manier te bezoeken door middel van een robot, een crawler of indexeringssoftware of op een andere geautomatiseerde manier. Het is verboden om de inhoud van e-Signature.eu automatisch of niet aan te vragen met een frequentie die aanzienlijk hoger is dan de frequentie van een normale normale gebruiker. Neem vooraf contact met ons op als u twijfelt dat uw bezoekfrequentie aanzienlijk hoger is dan de normale typische bezoekfrequentie.

Een account aanmaken
Het aanmaken van een ledenaccount op de site is een verplichte voorwaarde voor het gebruik van de siteservices. Het gaat om het invullen van het registratieformulier, beschikbaar op de site, door het verstrekken van juiste, actuele en volledige informatie. Deze informatie moet dan regelmatig worden bijgewerkt door de Gebruiker om de nauwkeurigheid te behouden. De gebruiker moet een gebruikersnaam kiezen die bestaat uit een geldig e-mailadres en een wachtwoord en moet de volgende informatie verstrekken: zijn voor- en achternaam en een e-mailadres. Toegangscodes voor het gebruikersaccount zijn strikt vertrouwelijk. In geval van ongeautoriseerd gebruik van hun account of een inbreuk op de vertrouwelijkheid en beveiliging van hun identificatiemiddelen, moet de gebruiker VisitOnWeb hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Elke Gebruiker stemt ermee in slechts één account aan te maken dat overeenkomt met zijn profiel.

Persoonlijke gegevens
Alle persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn voor VisitOnWeb worden legaal en redelijk verzameld. Deze gegevens worden verstrekt door Gebruikers die, door een account op de Site aan te maken, vrijwillig en uitdrukkelijk deze Voorwaarden accepteren die VisitOnWeb machtigen om deze gegevens te verwerken. Ze worden gebruikt om de gebruiker volledig te laten profiteren van de diensten en functies die door de site worden aangeboden. Om het gebruik van de site te vergemakkelijken en om de site-ervaring voor de gebruiker te personaliseren, maakt e-Signature.eu gebruik van cookies en logbestanden. Het gebruik van cookies kan worden gedeactiveerd door de browserinstellingen te wijzigen. Persoonlijke gegevens worden door VisitOnWeb op haar servers opgeslagen voor verwerking in het kader van het gebruik van de Services. Ze worden bewaard zolang als nodig is voor het aanbieden van de Services en functies aangeboden door de Site. De Gebruiker blijft altijd de eigenaar van de informatie over hem die hij verzendt. Hij heeft, in overeenstemming met de wet, het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens die hem betreffen, en het recht om zich om goede redenen te verzetten tegen de communicatie van deze gegevens aan derden.

De Gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende elektronische adres: [email protected] of naar het volgende postadres: VisitOnWeb sprl, 42 Avenue Léon Houyoux in 1160 Brussel.

Een antwoord op het verzoek van de gebruiker wordt binnen 30 dagen naar hem verzonden.

Publicatiebeperking
De prijzen voor e-handtekeningen worden bepaald voor elk specifiek handtekeningtype. De gebruiker kan geen aanspraak maken op enige of gedeeltelijke terugbetaling van zijn credits. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat hij, zodra zijn credits zijn betaald, afstand doet van elk herroepingrecht en de volledige of gedeeltelijke terugbetaling hiervan. Om documenten ter ondertekening in te dienen, moet de initiatiefnemer het daartoe bestemde formulier invullen en verbindt hij zich ertoe exacte en actuele informatie te verstrekken over met name de beschrijving van zijn documenten en de taal die voor de indiening is gekozen. Deze informatie mag de openbare orde of het fatsoen niet ondermijnen, protesten van derden uitlokken of zelfs in strijd zijn met de geldende wettelijke bepalingen. De informatie die door de Gebruiker wordt gecommuniceerd is zijn eigen verantwoordelijkheid, het is daarom de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de juistheid te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.

Bij wijze van uitzondering zijn documenten ter ondertekening alleen toegankelijk voor personen die door de Gebruiker zijn geïnformeerd.

VisitOnWeb behoudt zich het unilaterale recht voor om in de volgende gevallen, zonder compensatie, een gebruikersaccount en / of een verzending ter ondertekening te weigeren of te deactiveren:

 • Een titel die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Alle informatie die zij ongepast of strijdig acht met de geest van de site.

Gebruikers onthouden zich:

 1. zich van het verzenden, publiceren, verspreiden, opnemen of vernietigen van materiaal, met name de inhoud in strijd met de geldende wetten of voorschriften met betrekking tot het verzamelen, verwerken of overdragen van persoonlijke informatie;
 2. van het maken van fictieve profielen;
 3. van het verspreiden van gegevens, informatie of inhoud van lasterlijke, aanstootgevende, obscene, aanstootgevende, gewelddadige of aanzetten tot geweld, of van politieke, racistische of xenofobe aard en in het algemeen elke inhoud die in strijd zou zijn met wetgeving en voorschriften van kracht of van goede aard;
 4. van het gebruik van informatie, inhoud of gegevens die op de site aanwezig zijn om een service van derden aan te bieden;
 5. van reverse engineering, decompileren, demonteren, decoderen of anderszins proberen de broncode te verkrijgen met betrekking tot enig onderliggend intellectueel eigendom dat wordt gebruikt om de services geheel of gedeeltelijk te leveren ;
 6. van het gebruik van handmatige of geautomatiseerde software of apparaten, codeerrobots of andere middelen om elke pagina van de Site te openen, te verkennen, te extraheren of te indexeren;
 7. van het in gevaar brengen of proberen de veiligheid van een e-Signature.eu-website in gevaar te brengen. Dit omvat pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te controleren, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te overtreden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming;
 8. van namaak of het gebruik van producten, logo’s, merken of andere elementen die worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van VisitOnWeb;
 9. van het simuleren van het uiterlijk of de werking van de site, bijvoorbeeld door een spiegeleffect uit te voeren ;
 10. van het storen of storen, direct of indirect, van de Site of de Services, of het onevenredig belasten van de infrastructuur van de Site of pogingen om computervirussen via of op de Site te verzenden of te activeren.

Er zij aan herinnerd dat inbreuken op de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot civiele en strafrechtelijke procedures. Gebruikers komen overeen de Site op een eerlijke manier te gebruiken, in overeenstemming met het professionele doel en de wettelijke en reglementaire bepalingen, deze Voorwaarden en het geldende gebruik.

Voorwaarden voor handtekeningen gemaakt via de site
VisitOnWeb vervult alleen een technische intermediaire rol bij het creëren van elektronische handtekeningen, die worden toevertrouwd aan haar partner doccle. Bijgevolg zijn Gebruikers verplicht om onderling de wettelijke en financiële voorwaarden van hun relaties te organiseren waarvoor zij als enige verantwoordelijk zijn. Ze zullen dan moeten zorgen voor naleving van wettelijke en regelgevende voorwaarden en alle klachten van de verschillende Gebruikers behandelen. Bovendien kan VisitOnWeb niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de site. VisitOnWeb biedt geen garantie voor de oprechtheid van de informatie die met name is opgenomen in de documenten die door de verschillende Gebruikers zijn gecommuniceerd. VisitOnWeb blijft derde partij bij deze contractuele relaties en de Gebruiker mag in deze gevallen op geen enkele basis en om welke reden dan ook handelen.

Beperking van aansprakelijkheid
VisitOnWeb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van gegevens en informatie die via de site worden verzonden. De Gebruiker blijft de volledige en enige verantwoordelijke voor het gebruik van deze gegevens en informatie. VisitOnWeb is ook niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade of welke schade dan ook veroorzaakt door onnauwkeurigheid, gebrek aan volledigheid, vergeetachtigheid, nalatigheid, enz. hierboven vermeld.

Gebruik van site-inhoud
De volledige inhoud van de site, inclusief ontwerpen, teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, video’s, informatie, logo’s, knoppictogrammen, software, audiobestanden en anderen behoort toe aan VisitOnWeb, dat de enige houder is van alle eigendomsrechten intellectueel eigendom. Elke weergave en / of reproductie en / of gedeeltelijke of totale exploitatie van de aangeboden inhoud en services, via welke procedure dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VisitOnWeb is strikt verboden en kan leiden tot gerechtelijke stappen.

Schade
VisitOnWeb is op geen enkele manier verantwoordelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten in gegevens of computerapparatuur van de gebruiker als gevolg van het gebruik van websites. VisitOnWeb is ook niet verantwoordelijk voor de mogelijke overdracht van virussen via websites.

Website beschikbaarheid
VisitOnWeb stelt alles in het werk om een ​​goede beschikbaarheid van haar services te garanderen, maar kan niet garanderen dat haar services te allen tijde beschikbaar zijn of dat er geen storing of onderbreking zal optreden. VisitOnWeb behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar diensten op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing om technische of andere redenen te onderbreken of om de diensten te beëindigen. VisitOnWeb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, noch voor fouten in de elektronische levering en deze kunnen geen terugbetalingen of kortingen of andere compensaties genereren, behalve in geval van opzettelijke fout van VisitOnWeb.

Aanbiedingen
De aanbiedingen zijn altijd beperkt in aantal en in de tijd. Deze voorwaarden worden tijdens het aanbod meegedeeld. Alle aanvragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de verkoopafdeling. De voorgestelde prijs voor elke aanbieding is altijd geldig voor de registratieperiode, ongeacht eventuele verhogingen tijdens de huidige abonnementsperiode. Elke mogelijke prijsverhoging wordt vooraf in de media vermeld en / of schriftelijk meegedeeld en wordt vervolgens automatisch toegepast.

Bewijsovereenkomst
Computersystemen en bestanden zijn authentiek in de relatie tussen e-Signature.eu en de Gebruiker. VisitOnWeb kan dus, in het kader van elke procedure, ten behoeve van bewijs, de gegevens, bestanden, programma’s, opnames of andere elementen, ontvangen, uitgegeven of opgeslagen door middel van de computersystemen die worden beheerd door VisitOnWeb, op elk digitaal of analoog medium produceren, en profiteer ervan tenzij er een kennelijke fout is.

Toepasselijk recht
Het toepasselijke recht is Belgisch recht. De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en / of de niet-afdwingbaarheid van de andere bepalingen. De partijen aanvaarden dat elektronische communicatie tussen hen wettelijk van kracht is als schriftelijk bewijs. Tenzij anders bepaald in de voorwaarden van een product of dienst, is elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de websites van VisitOnWeb onderworpen aan de Belgische wetgeving en zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.